HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คปภ.อยุธยา ติวเข้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้ความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมเสวนาให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการนำของนางสาวอิสรี  เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.อ.เศกสรรค์ บัวเรือง ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  นายชยุต อัครมหากิจ ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116 บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา,  นายธวัชชัย รอดแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสินไหมภาคกลาง บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)  ร่วมเป็นวิทยากร และนางสาวอัณณ์ญาดา ภาคีรุณ ประธาน THAIFA จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ทั้งนี้ นางจันทิมา มีโส ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) และนางสาวพนิดา ดวงเนตร ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมเป็นเกียรติในการจัดอบรมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

 

นอกจากนี้ยังได้มอบหมวกนิรภัยให้กับนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งต่อให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน

นางสาวอิสรี  เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการอบรมเสวนาให้ความรู้ด้านการประกันภัยในครั้งนี้   มุ่งหวังให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ทุกท่าน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญใกล้ชิดประชาชน และเข้าถึงประชาชนทุกทุกกลุ่มในระดับอำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน  ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อชุมชนในท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) การประกันภัยรถภาคสมัครใจ  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ  รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดเหตุ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และความจำเป็นของการทำประกันภัย  และสามารถชี้แจง แนะนำให้ผู้ประสบภัย  ได้เข้าใจในเรื่องการประกันภัยได้ในเบื้องต้น  รวมทั้งเป็นตัวประสานระหว่างสำนักงาน คปภ. กับผู้ประสบภัยสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย TOPNEWS ภาคกลาง