HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินพร้อมด้วย อสม. รวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม. ม.4 ม.6 ตำบลบ่อวิน ได้ดำเนินโครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดมิให้ออกไปในวงกว้าง ป้องกันโรคไข้เลือดออกล่วงหน้าให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดโรคและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนสถาบันต่างๆ โรงเรียน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบและเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคและร่วมกับชุมชน บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ดังนั้น จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกในชุมชนขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกเฝ้าระวัง และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่จะส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกมากขึ้น