HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประชุมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของจังหวัดชลบุรี ประจำปีพ.ศ2567ครั้งที่1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประชุมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567ครั้งที่1/2567ที่ห้องประชุมพระรักษาเทพชั้น2ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาครั้งนี้โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำหรับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจะพิจารณาตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพ.ศ2567ตามประเภทของผู้ทำคุณประโยชน์ทั้งหมด10ประเภทโดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการคัดเลือกตามแนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 

 

โดยพิจารณาทั้งบรรพชิตและฆราวาส จังหวัดละไม่เกิน 2 ราย และไม่ซ้ำประเภทกัน เป็นผลงานตั้งแต่ พ.ศ. 2562 -2566 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจะได้ส่งแบบรายงานประวัติฯและผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมภายในวันที่15มกราคม2567เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อไปสำหรับจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาเสนอบุคคล องค์กรหน่วยงานที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 4 ราย มี พระสงฆ์ จำนวน 2 รูป เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกในประเภท ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์และประเภทการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชน ส่วนฆราวาส จำนวน 1 ราย เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกในประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาและหน่วยงานจำนวน1รายเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกในประเภท หน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาคัดเลือกจำนวน2รายเพื่อเสนอไปยังกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป