HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันครูจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่อาคารอเนกประสงค์ (สมจิตร วนิดา ศรีพลอย) โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานวันครูจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม เชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน

ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา คุรุสภาได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานในการประสานแนวทางการจัดงานวันครู ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัดภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครู “ครูดี สอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”และได้กำหนด ให้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2567 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษาครู นักเรียน และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม รวมทั้ง กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็น คำขวัญประจำสถานศึกษา “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา One Slogan One School” เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญของงานวันครูและความภาคภูมิใจในความเป็นครู

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา