HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พัทยาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทอดไม่ทิ้ง” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 เม.ย. 67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนโชคน้ำมันพืช (2012) จำกัด และนายจิตรเทพ เนื่องจำนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีน เวิลด์ ยูซีโอ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ทอดไม่ทิ้ง” โดยมีรองปลัดเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการในเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ด้วยฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคและผู้ประกอบการในเมืองพัทยา ได้มีความตระหนักถึงอันตรายจากน้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการใช้แล้ว ได้มีความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเมืองพัทยา กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัท ธนโชคน้ำมันพืช (2012) จำกัด และ บริษัท กรีน เวิลด์ ยูซีโอ จำกัด

ซึ่งโครงการทอดไม่ทิ้งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่เมืองพัทยาได้รับการประกาศในงานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ในหัวข้อ “เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดการน้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการใช้แล้ว (Used Cooking Oil : UCO) เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนในเมืองพัทยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ที่ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นสารอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคต่างๆ อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคมะเร็ง เป็นต้น

โครงการนี้จะนำไปสู่การนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยา รวมถึงองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศไทย , การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , ปัญหาสิ่งแวดล้อมและอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำ เพื่อผลักดันเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว “ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม”

พร้อมทั้งอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ คัดแยกนํ้ามันทําอาหารที่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ไขและป้องกันการทิ้งน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วลงท่อสาธารณะ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม กลิ่นเน่าเหม็นและการอุดตันของท่อระบายน้ำ นำมาซึ่งสัตว์พาหะนำโรคและสัตว์มีพิษ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคต่างๆ รวมทั้งเพื่อช่วยลดและรักษาสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยได้อีกทางหนึ่งด้วย