HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตรัง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23  ต.ค.  2566 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีฯ

 

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใจความว่า ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขพระองค์มีพระราชดำริ พัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ทรงยกเลิก ระบบทาส ระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครอง พระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัยดำรงอธิปไตย และความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ

สำหรับวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพและเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ถนอมศักดิ์  หนูนุ่ม /จ.ตรัง