HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นอภ.ท่าตะเกียบ เปิดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 8 ส.ค.66 เวลา 09.30 น . ว่าที่ร้อยตรี ยุทธภูมิ จับจิตต์ นอภ.ท่าตะเกียบ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีการลงแขกดำนาแบบดั้งเดิม

ซึ่งเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกร สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นหลัง ได้สืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมการดำนาแข่งขัน แบ่งเป็น ประเภททีมสวยงาม และทีมรวดเร็ว เพื่อสร้างความสนุกสนานในการลงแขกดำนา ณ แปลงนาสาธิต บ้านอ่างเตย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา