กรมส่งเสริมการเกษตรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและท้าทาย กรมส่งเสริมการเกษตร เสริมเขี้ยวเล็บ เสือส่งเสริม เตรียมต่อยอดเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

(6 ก.ย.66) ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย พัทยา กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและท้าท้าย กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเกษตรให้กับเกษตรกร (รู้เรื่อง ฉับไว มองการณ์ไกล เชื่อใจได้) โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า “เสือส่งเสริม” หรือ นักส่งเสริมการเกษตรปราดเปรื่อง ถูกจัดตั้งและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะทำงานพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและท้าทาย โดยพัฒนาให้มีความรู้และทักษะพิเศษ ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ต่อยอดความรู้ทางวิชาการเกษตรและทักษะด้านการผลิต เพื่อให้สามารถเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ด้านการเป็นผู้ประกอบการทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการส่งออก การท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้สินค้าเกษตรและภูมิปัญญา ทรัพยากรการเกษตรที่มี เป็นพื้นฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการในสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมสมัยใหม่ให้ได้

นายกฤษกล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจเกษตร ด้วยการพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นจากปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรกร จะส่งผลต่อไปยังอาหาร เพื่อประชาชนได้มีการบริโภคอย่างพอเพียง กลายไปเป็นสินค้าสำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์ สำหรับผู้ส่งออก เพื่อให้เกิดรายได้ในเศรษฐกิจของประเทศ กลายเป็นปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งในขีดความสามารถของการท่องเที่ยวและบริการของประเทศที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้บริโภคจากภายนอกเข้ามา

ทั้งนี้ภาพรวมคือ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการบริโภค การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว