รมว.สธ. เปิดศูนย์ทันตกรรม-ศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) จ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (1 7 กันยายน 2566 ) ที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) พร้อมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สาขาเขตสุขภาพที่ 6 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน
นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการบริการสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมให้ประชาชน
ผู้รับบริการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ให้บริการ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)มีความเข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจังหวัดจะเชิงเทรา มีการก่อสร้าง
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เดียง ให้ได้รับบริการ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เท่าเทียม มีความเสมอภาค รวมถึงรองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและยังมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่จะช่วยในมิติการให้บริการประชาชนสมบูรณ์มากขึ้น

โดยนำภูมิปัญญาไทยมาสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านนายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 150 เตียง ได้รับการสนับสนุนจาก #ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ รวบรวมงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา
กว่า 1,000 ล้านบาท ก่อสร้างบนพื้นที่ 4 ไร่เศษ มีพื้นที่ใช้สอย 38,000 ตารางเมตร อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพุทธโสธร
15 กิโลเมตร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2 563 ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป
ทันตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กายภาพบำบัด ห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ เภสัชกรรม
เวชระเบียน และงานประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันได้เพิ่มบริการศูนย์ไตเทียม จำนวน 5 เตียง และตั้งเป้าขยายบริการเป็น
24เตียงในอนาคต โดยมีโรงพยาบาลพุทธโสธร สนับสนุนบุคลากรแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข มูลนิธิ
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุน
บางส่วนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 6 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนางานวิชาการในจังหวัดรับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจากการเปิด
ให้บริการมาพบว่าผู้ป่วยและประชาชนสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงมีแนวคิด
ที่จะเปิดบริการเพิ่มให้ครบทุกเขตสุขภาพ !!! #รัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกว่าตั้งแต่รับตำแหน่งมาก็มาที่นี่เป็นที่แรก #ของประเทศไทยและในอนาคตอาจจะไม่มี(รพ.พุทธโสธร 2) อีกแล้วก็ได้

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา