รวมตัวกันแถลงการณ์ขอความช่วยเหลือเรื่อง บมจ.ปตท. ปรับขึ้นค่าแก๊สธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (CNG)

แถลงการณ์สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 100 ราย ได้รวมตัวกันแถลงการณ์ขอความช่วยเหลือเรื่อง บมจ.ปตท. ปรับขึ้นค่าแก๊สธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (CNG) เพื่อส่งต่อไปถึง..นายพีรพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ.ห้องประชุมนครเนื่องเขตโรงแรมซันธารา
โดยมีนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมชาย กมลวงศ์ ผู้ประกอบการ คุณสุนันทา สุขสงวน ตัวแทนผู้ประกอบการ คุณคมสัน มะลิลา ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(CNG) ร่วมแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน…เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรึงราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ (NGV)ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ NGV ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนชินและดีเชลให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปีพ.ศ. 2551 และทดแทนให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2552 ในวาระยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา ด้านพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 2548 ต่อมามีการปรับโครงสร้างราคาก๊าช NGV ตามกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างราคาตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา ทำให้ราคาขายปลึก
ก๊าซ NGV ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่มีราคา 8.50 บาท/กิโลกรัม และจากสถานการณ์ราคาก๊าชNGV ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการขนส่งที่สมัครใจใช้รถบรรทุกเครื่องยนต์ NGV ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่า
เชื้อเพลิงที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล
ก๊าซ NGV ถือเป็นพลังงานสะอาดที่ก่อให้เกิดมลภาวะในระดับต่ำเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในภาคขนส่ง การส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซ NGV เพื่อ

ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในภาคขนส่ง จึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และการพิจารณากำหนดราคาก๊าช NGV จะก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงปรับเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ NGV แทน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ
บัดนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีประกาศราคาขายปลีกก๊าซ NGV มีผล 16 กันยายน 2566
ราคา 19.59 บาทกิโลกรัม และได้กำหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV มีผล 16 ธันวาคม 2566 ราคา 20.59
บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จึงมีความประสงค์ใคร่ขอความอนุเคราะห์ตรึงราคาก๊าช
ธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ราคา 18.59 บาท/กิโลกรัม ต่อไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเกิดมลภาวะที่เป็นพิษอย่างน้อยที่สุด
ส่วนทางด้านผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุนีย์ แก้วเมืองเพชร ผู้ประกอบการ บริษัทแก้วเมืองเพชรขนส่งการโยธา และนางรุ่งทิพย์ อินปา บริษัทรุ่งทิพย์ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ตนได้แบบภาระในภาคขนส่งเนื่องจากก๊าซ NGV ปรับราคาสูงขึ้นทำให้ภาคการขนส่งการรับเหมางานเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง และถ้าไม่วิ่งรถในการขนส่งก็จะทำให้ผู้ขับขี่รถขนส่งเกิดความเดือดร้อนตกงาน ตนจึงวิงวอนไปยังผู้มีอำนาจให้เร่งช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน

ส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าโรงแรมซันธารา ผู้ประกอบการได้นำรถสิบล้อ สิบ18 ล้อ มาจอดกันเป็นจำนวนมากและได้ขึงผ้าแสดงจุดยืนของความเดือดร้อนเป็นตัวอักษร NGV ราคาแพงจะไปต่อยังไง NGV ขึ้นแต่น้ำมันลดลงผู้ใช้เจ๊ง

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา