จัดกิจกรรม “งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารทันตกรรมและการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การอำนวยการของ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นบทบาทของเภสัชกรในการให้คำแนะนำ ดูแลความปลอดภัยด้านยาและสุขภาพ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ แนะนำการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ภายใต้คำขวัญ “We care for everyone เราห่วงใยทุกคน” โดยมี ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเภสัชกรโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

 

ภาพ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉะเชิงเทรา/ข่าว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ. เอ็มเอสเอส โปรดักชั่น ฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา