HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วปอ.-พระปกเกล้า ฉลองความสำเร็จฟุตบอลรักเมืองไทย มุ่งสู่ความยั่งยืน และร่วมยินดี อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน-ผบ.พล.ร.6

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 กันยายน ที่ห้องเมจิ1 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ได้มีงานฉลองความสำเร็จ จัดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี “รักเมืองไทย” ระหว่าง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. กับ สถาบันพระปกเกล้า ภายในงาน ดร.ดำรง ประทีป ณ ถลาง ผู้แทนหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 26 สถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวต้อนรับ นายถิรชัย วุฒิธรรม (วปอ.34) อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานนักศึกษา ปปร.26 พร้อมด้วยคณะกรรมการของทั้ง 2 สถาบัน เพื่อเลี้ยงขอบคุณ
และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่

ดร.วิกร ภูวพัชร์ กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “รักเมืองไทย” ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นำมาซึ่งประเพณีที่ดีงาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคีในทุกภาคส่วน ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละ และช่วยกันขับเคลื่อนทำให้กิจกรรมครั้งนี้ลุล่วงผ่านไปด้วยดี และมีความหมายต่อประเทศชาติ และนี่คือก้าวแรกที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ด้าน ดร.ดำรง ประทีป ณ ถลาง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานที่ผ่านมาร่วมกัน แจ้งถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา มองการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในการจัดการครั้งต่อไป และวางแผนการจัดงานฟุตบอลประเพณีครั้งต่อไปที่ต้องใช้นักศึกษาทั้งสองสถาบัน ร่วมกันต่อยอด การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทย ให้เป็นแบบอย่างที่ยั่งยืน