HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พัทยาคุยอีสท์ วอเตอร์ หารือโครงการนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

วันที่ 5 ต.ค.66 ที่ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีการประชุมหารือโครงการนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสำนักช่างสุขาภิบาล โดยมีเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ CEO บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ พร้อมทีมงาน ร่วมนำเสนอข้อมูล

 

ด้วย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2535 ตามมติคณะรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์ให้อีสท์ วอเตอร์ บริหารจัดการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้น้ำเป็นสำคัญ และปัจจุบันอีสท์ วอเตอร์ มีการพัฒนาธุรกิจในการให้บริการครบวงจร ได้แก่ น้ำดิบ น้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย น้ำรีไซเคิล หรือการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ในการนี้อีสท์ วอเตอร์ จึงเข้าพบนายกเมืองพัทยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลในการจัดทำโครงการดังกล่าวอันเป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยา พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและออกแบบในโครงการดังกล่าว

 

ด้าน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่เมืองพัทยามีปริมาณน้ำเสียอยู่ที่ประมาณ 120,000 ลบ.ม. ขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยาจากเดิมเคยรองรับได้เพียง 25,000 ลบ.ม. ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบจนสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 50,000 ลบ.ม. ซึ่งหากมีหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะร่วมศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ก็จะต้องออกแบบโครงการให้สามารถรับน้ำเสียได้ตามปริมาณจริง อย่างไรก็ตามเมืองพัทยามีความยินดีที่ทางอีสท์ วอเตอร์ มีความประสงค์จะร่วมศึกษาและออกแบบฯ จึงขอให้อีสท์ วอเตอร์ นำข้อมูลที่ได้รับในการประชุมครั้งนี้ไปประกอบแนวทางฯ และนำมาเสนอเมืองพัทยาพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้เมืองพัทยายังไม่อยากเปิดรับโครงการใหม่ๆ ในช่วงนี้ เนื่องจากไม่อยากให้มีการจุดเจาะซ้ำซ้อนอีก อยากให้ดำเนินงานโครงการเดิมให้แล้วเสร็จไปก่อน ด้วยไม่อยากให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะเพื่อก่อสร้างปรับปรุงในโครงการฯ เพิ่มเติมอีก

 

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี