กตป. กสทช. ร่วมกับ มศว. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน-ผู้ประกอบการภาคตะวันออก เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566

วันที่ 6 ต.ค.66 มีรายงานว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ที่โรงแรมเวย์ โฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ประธานและกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยรศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ หัวหน้าโครงการฯ

 

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป องค์กรการปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน นอกจากนี้ยังได้แบ่งกลุ่มย่อยทำ กิจกรรม Workshop เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมและสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการกำหนดนโยบายต่อไปในอนาคต

 

ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ประธานและกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการ โทรทัศน์ กล่าวว่า “การเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในภาคตะวันออกเพื่อก่อให้เกิดการผลักดันเชิงนโยบายอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของ กสทช. ในอนาคต โดยทาง กตป. เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึง ประชาชนทั่วไป ผู้ผลิต และผู้ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่า คิดเห็นต่อการ
ทำงานของ กสทช. อย่างไร รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่การทำหน้าที่ของ ความท้าทาย ในความรับผิดชอบที่จะกำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการโทรทัศน์นั้นพัฒนาไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี