HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟู จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกัณตภณ อยู่เป็นสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 ราย รวมงบประมาณจำนวน 246,800 บาท
สำหรับวันนี้เป็นการลงพื้นที่ติดตามและมอบบ้านตามโครงการฯ ในเขตพื้นที่อำเภอบางคล้า และอำเภอบ้านโพธิ์ มีนายสุรชชัย โชคชัยอำนวยพร นายคมกฤษณ์ สุวรรณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมไปถึงผผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนภูดาษ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและร่วมมอบบ้านให้กับประชาชน รวมจำนวน 8 ราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ จำนวน 4 ราย ตำบลดอนทราย จำนวน 1 รายตำบลหนองบัว จำนวน 1 ราย ตำบลสิบเอ็ดศอก จำนวน 1 ราย และตำบลแสนภูดาษ จำนวน 1 ราย

ดังนี้
1. นายเสวียง ปั้นเจริญ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. นางพยอม จันทร์ยาสวัสดิ์ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. นายสมจิตร สว่างวงศ์ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. นางนกยูง สุขพราย อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. นางสาวอริสรา สายคำเคือง อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. นายชูชาติ กล่อมดี อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. นายนุกุล คำสี อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. นางสาวแสงอรุณ จุ่นเจริญ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

…..สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา