โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานวันนวมิน ทรมหาราช

ที่ อาคารอนุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดวันนวมินทรมหาราช ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

 

 

โดยมี นายแพทย์วันชัย นัยรักษ์เสรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เหตุที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเป็นล้นพ้น ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชา นุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาโดยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5,151 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลังเสร็จพิธีได้มีการ แจกต้นไม้พืชผักสวนครัวให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน 47 ต้น