นายกเมืองพัทยาปลูกต้นจามจุรี วันนวมินทรมหาราชา สานต่อโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก รำลึกถึงองค์ราชา” เพื่อให้ต้นจามจุรี (ทรงปลูก) คงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล

เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสววรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ได้ร่วมกันปลูกต้นจามจุรี 1 ต้น ที่เพาะพันธุ์จากเมล็ดต้นจามจุรี ซึ่งรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานและทรงปลูกด้วยพระองค์เอง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2505 หรือเมื่อ 61 ปีที่แล้ว

 

โดยพระองค์ได้ทรงปลูกต้นจามจุรีจำนวน 5 ต้น ทางชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518 หรือ CU18 จึงจัดทำโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” เพื่อให้ต้นจามจุรี (ทรงปลูก) คงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล โดยการขยายพันธุ์ต้นลูกจามจุรีทรงปลูก ให้แผ่กระจายออกไปสร้างความร่มเย็นทั่วราชอาณาจักร โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์การ สถาบันการศึกษา ในทุกจังหวัด สนับสนุนการปลูกต้นจามจุรี (เพาะจากเมล็ดพันธุ์ต้นทรงปลูก) ในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ต้นจามจุรีงอกงามเติบโตสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทั่วไป

 

นายกเมืองพัทยาจึงได้สนับสนุนโครงการรักษ์จามจุรี (ทรงปลูก) โดยทำการปลูกต้นจามจุรีที่ได้มาจากเมล็ดพันธุ์ของต้นจามจุรี (ทรงปลูก) ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และด้วยความตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs17) ขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของเมืองพัทยาในการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี