HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ได้ใจ ผบ.ทรภ.1 รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับพลทหาร น้องคนสุดท้องของ กองทัพเรือ

พลเรือโท สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวันร่วมกับพลทหาร ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ด้านกำลังพล ตั้งแต่มารับหน้าที่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาพที่ 1 ด้วยความห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะพลทหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นน้องคนสุดท้องของกองทัพเรือ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ และทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยตนเอง
ในระหว่างรับประทานอาหาร ได้พูดคุยแบบเป็นกันเอง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ ตรวจสอบในเรื่องสภาพสุขอนามัย และความเป็นอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี  ชลบุรี

#รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี
#เทิดทูนสถาบันป้องกันราชอาณาจักรรักษ์ชาวประชารักษากฏหมายในทะเล
#เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future