นายกไก่ มอบ รองน้อง พร้อมเลขานายกฯ และ สจ. มอบบ้าน 2 หลัง 2 อำเภอ ในพื้นที่พนมฯ และ แปลงยาว

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟู จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกัณตภณ อยู่เป็นสุข เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ราย รวมงบประมาณ จำนวน 80,400 บาท

พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวๆ ละ 1 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร ได้รับการสนับสนุนจาก (สจ.บอล) โดยนายกไก่ พร้อมรองวรรณาฯ สนับสนุนงบประมาณส่วนตัว จัดถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคต่างๆที่จำเป็น มอบให้กับครอบครัวเพิ่มด้วย

สำหรับวันนี้เป็นการลงพื้นที่ติดตามและมอบบ้านตามโครงการฯ ในเขตพื้นที่อำเภอพนมสารคาม และอำเภอแปลงยาว โดยมี #นายสุนทร สังขาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา #ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ รวมจำนวน
2 ราย ดังนี้
1. นายบรรเจิด ม่วงขาว อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2. นายประยูร ผ่องแผ้ว อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา