พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาร่วมกับสาธุชนอัญเชิญองค์กิ๊วอ้วงฮุกโจ้วที่ชายทะเลเกาะลอย มาเป็นประธาน ในเทศกาลกินเจ ตามประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน

เมื่อเวลา11.30น.วันที่14 ตุลาคม2566 ที่พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา นายเจริญ จุรีกานนท์ นายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา นางสายพร จุรีกานนท์ นายกกิตติคุณตลอดกาลพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา นายเจริญพฤกษ์ สาธางค์กรกุล ประธานเทศการกินเจและคณะกรรมการของพุทธสมาคมและสาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ศรีราชาได้รวมตัวกันไปอัญเชิญ องค์เทพเจ้า ‘กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว”ที่ริมทะเลวงเวียนเกาะลอยศรีราชา

 

ซึ่งในการเดินทางไปอัญเชิญเทพเจ้าในครั้งนี้ก็เพื่อให้องค์เทพเจ้านั้นมา เป็นประธานในการถือศีลกินเจแก่ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้ ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 -23ตุลาคม 2566เทศกาลกินเจเริ่มทุกปีในวันที่ 1 ถึง 9 ของเดือนเพื่อสืบทอดประเพณีการสมาทานศีลกินเจเดือน 9 อีกทั้งงดเว้นไม่กระทำกิจใด ๆอันจะนำมาซึ่งการเบียดเบียนให้เดือดร้อนแก่สัตว์โลกทั้งหลาย งดสร้างกรรม ถือเป็นสิริมงคล ซึ่งการจัดเทศการถือศีลกินเจของทางพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จัดตามประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีมาแต่โบราณกาลแล้วและทำสืบต่อกันมาช้านาน

สำหรับประเพณีถือศีลกินเจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีน มีมาแต่โบราณ เชื่อกันว่า 2 พระองค์ รวมผูกพันอยู่กับศาสนาพุทธลัทธิมหายาน โดยมีลัทธิเต๋าเข้ามาผสมผสาน เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก เป็น 9 พระองค์ด้วยกัน สาธุชนในพุทธศาสนาต่างสละเวลาและกิจทางโลกมาบำเพ็ญศีล ตั้งปณิธานกินเจ บริโภคอาหารผักและผลไม้ งดเว้นอาหารเนื้อ ของสด ของคาว ด้วยการสมาทานรักษาศีล เว้นจากการเอาชีวิต/เลือด/เนื้อ สัตว์ มาบำรุงตน การกินเจมีข้อห้ามกินผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม/ หัวหอม /กุยฉ่าย /หลักเกียว /และใบยาสูบ ซึ่งผักเหล่านี้เชื่อว่าเป็นสาเหตุทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย ได้แก่ ธาตุไฟ / ธาตุน้ำ / ธาตุไม้ / ธาตุดิน และธาตุโลหะ และอาจทำให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่เป็นปรกติ คือ หัวใจ / ไต /ตับ / ม้าม และปอดอีกทั้งเชื่อกันว่าเลือดและเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าตาย มีพิษร้ายแฝงอยู่ เพราะก่อนสัตว์ถูกฆ่าความกลัวทำให้มันหลั่งสร้างพิษออกมา งานประเพณีกินเจ จึงเป็นงานบุญและถือเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต การกินเจที่แท้จริงนั้น ต้องฝึกฝน กาย วาจา ใจ ให้สะอาด สว่างสงบตลอดเวลา ทั้งเข้าและออก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกินเจกัน