HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

น้อมรำลึก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดพิธีไหว้ครู การแพทย์แผนไทยและงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผู้สื่อข่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ” นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกิจกรรมในงานจัดให้มี นิทรรศการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และนำเสนอผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และหมอพื้นบ้านเข้าร่วม

สำหรับจังหวัดสระแก้วได้สืบสานภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2525 หรือประมาณ 41 ปีมาแล้ว โดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ได้วางรากฐาน อันมั่นคง และได้มีการสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ได้นำองค์ความรู้ต่างๆ มาดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดสระแก้ว “มาอย่างยาวนาน การจัดงานวันไหว้ครูแพทย์แผนไทยในวันนี้ ถือว่าเป็นการสืบสานภูมิปัญญาและธำรงรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ เป็นการสืบสานประเพณี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่สำคัญถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มของชาวแพทย์แผนไทย พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนงาน และ ร่วมกันนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนซาวจังหวัดสระแก้ว

“ด้านน.พ.สมคิด ยืนประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดเผยว่า วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และเห็นชอบ การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า รัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจ สำคัญยิ่ง ทรงรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย มาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญ ด้านสาธารณสุขของประเทศในปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น อีกทั้งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่ได้สั่งสมสืบทอด มายาวนาน เป็นศาสตร์ ที่ดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคม และ จิตวิญญาณ หลังจากนั้น ร่วมกันตักบาตร

นายยุทธนาพึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว