HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ทีบีเคเค จัดประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกิตติคุณ เชื้อแถว ปลัดอำเภอพานทอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ ในโครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีคุณวรดา ชำนาญพืช (กรรมการบริหาร) เจ้าหน้าที่บริษัท หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ตามที่ บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับรถยนต์ รถบรรทุกหรือรถพ่วงให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีกำลังการหลอมอลูมิเนียมประมาณ 65 ตัน/วัน ปัจจุบันมีความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีแผนเพิ่มกำลังการหลอมอลูมิเนียมเป็นประมาณเป็น 131 ตัน/วัน เพื่อรองรับความต้องการเดิบโตของตลาดผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย รวมถึงขยายการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว เข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ การจัดทำรายงาน จึงต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการต่อไป