HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เจ้าคณะตำบลลาดขวาง ร่วมทำ MOU ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม

วันที่ 2 พ.ย.66 พระครูปลัดแสงทอง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดต้นสน เจ้าคณะตำบลลาดขวาง ร่วมลงนามลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ระหว่างฝ่ายปกครอง ผู้นำทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ “หมู่บ้านศีลธรรม” ระดับอำเภอ

โดยมี นายสุนทร โภคา นอภ.บ้านโพธิ์ เป็นประธาน มี นายวิรัช พรทวีสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพราช นายแก่นธัญญพัฒน์ ดอกสันเทียะ ปศุสัตว์อำเภอบ้านโพธิ์ อิหม่านมัสนิสยัมอี้ยะตุ้ล ผู้แทนอิสลามตำบลเกาะไร่ นายสังสรรค์ มั่นคง กำนันตำบลแสนภูดาษ และ บาทหลวงอังคาร เจริญสัตย์สิริ รักษาการเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่ ร่วมลงนาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา