HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13-15

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยม นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13-15 โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวช่อทิพ ศรีสง่า นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา นายวินัย ถนอมศิลป์นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี และนางสาวสุทธิพร ศรีประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาส ทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทย ที่ประพฤติดี ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 ทรงให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)” ทรงเป็นประธานกรรมการ และให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สืบต่อไป

 

โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จึงได้ออก ตรวจเยี่ยม ดูแลติดตาม ผลการเรียนความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ในทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ กรณีที่นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการเจ็บป่วย และชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา