HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบางปะกง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเทรา ภายใต้การอำนวยการของ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 ประเด็น “ส่งเสริมการมีบุตร”

โดยมี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick win ส่งเสริมการมีบุตร เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อให้ดำเนินการส่งเสริมการเกิดและการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สูติแพทย์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป คณะทำงานกำกับ ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการมีบุตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จากทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์อนามัยที่ 6 และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 รวมจำนวน 70 ท่าน

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา