HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี ดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้พระราชทานเงิน ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษา สนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีความประพฤติดีให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ครูกับนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา”ทรงมีพระราชปณิธาน ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว โรงเรียนสียัดพัฒนา โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ และโรงเรียนเครือข่าย 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองอุดม ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการกองทุนการศึกษา ให้ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม และนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา