HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดเลย (ลานหน้า พระบรมรูปทรงม้า) อำเภอเมืองเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน” โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลยพันตำรวจโท คูณทัต วีระศักดิกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดเลย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอัตราที่สูงมาก โดยเฉพาะในช่วงต่างๆ จำนวนสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ในช่วงเทศกาลพบว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้ 10% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นเยาวชน 77% ไม่สวมหมวกนิรภัย เนื่องจากขาดพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย

 

พันตำรวจโท คูณทัต วีระศักดิกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดเลย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดทำโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรง จากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและการเสียชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี และเด็กเล็กที่ผู้ปกครองใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการรับ – ส่งไปโรงเรียน

 

 

 

 

โดยได้มอบหมวกนิรภัยให้นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ 15 สถานศึกษา หมวกนิรภัย จำนวน 700 ใบ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย จำนวน 6 สถานศึกษา ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคเลย จำนวน 50 ใบ, วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย จำนวน 40 ใบ, โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จำนวน 40 ใบ, โรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวน 40 ใบ, โรงเรียนเมืองเลย จำนวน 50 ใบ และ โรงเรียนอนุบาลเลย จำนวน 50 ใบ รวม จำนวน 270 ใบ.

 

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว  จ.เลย