HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.บ่อวินจัดกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาชาติไทย เนื่องในโอกาส วันสำคัญของชาติไทย

เมื่อเวลา13.30น.ของวันที่17พ.ย. ที่บริเวณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และคณะผู้บริหาร นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันวชิราวุธ) โดยร่วมกันเก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม สำหรับกิจกรรมของอบต.บ่อวินในครั้งนี้

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย การรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสา แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า