HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีเปิด เปิดบ้านวิชาการ THAI-AUSTRAIN TECH 2023 และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงาน และ ผู้ประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบที่ห้อง ประชุม เวียนนา อาคารปฏิบัติการ เวียนนาพาราไดซ์ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสัต

เมื่อเวลา 09.00น ของวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ห้อง ประชุม เวียนนา อาคารปฏิบัติการ เวียนนาพาราไดซ์ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสัต
นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเรขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาเป็นประธานในพิธีเปิด “เปิดบ้านวิชาการ THAI-AUSTRAIN TECH 2023” และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานและ ผู้ประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
และวันนี้ได้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและข้าราชการการเมืองเข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียงอาทินายสิทธิพร แสงสว่าง ปลัดอำเภอสัตหีบ นายธนพง โคตรมณีนายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ นางสาว ระพีพรรณ รัตนเหลี่ยมนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน และ นายธนพัฒน์ บรรบุปผา กำนันตำบลนาจอมเทียน

นางอรทัยโยธินรุ่งเรืองสุดสงวนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน” ด้วยศักยภาพความพร้อมในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศให้วิทยาลัยเทคนิศสัตหีบ เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา Center Of Vocational Manpower Networking Management หรือCVM จำนวน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม และสาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิศสัตหีบ ยังได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center จำนวน 9 สาขาวิชา วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบปกติ และระบบทวิภาคีคุณภาพสูงที่เรียกว่า โครงการ SATTAHIP MODEL
ด้วยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สถานศึกษาสถานประกอบการ และสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่ มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
การจัดงาน ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 29 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาให้แก่ผู้ที่ มีความประสงค์ที่ จะศึกษาต่อด้านวิชาชีพประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า ในการจัดการด้านอาชีวศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเรขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและร่วมเปิดงานพร้อมมอบมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานและ ผู้ประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
และภายในวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการของนักเรียนนักศึกษาตามแผนกวิชารอบวิทยาลัยได้มีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆและผู้ปกครองเข้าชมกันเป็นจำนวนมาก