HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ บริษัทเวิลด์ มีดิเอชั่น ออร์กาไนซ์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ (Thai Arbiitration Training Course) โดยเรียนรู้จากคณาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะให้ความรู้ การเสริมทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้สนใจและช่วยยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีโอกาสขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้

โดย ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ ศาสตราจารย์พิเศษแห่งคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ศาสตราจารย์ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย สุวรรณพานิช อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์ดร.ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์สาขาการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์สถาบันรัชต์ภาค

การอบรมหลักสูตร การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ (Thai Arbiitration Training Course) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2566 ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อให้ทราบถึงวิธีและแนวทางในการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการตลอดจนเหมาะสำหรับนักกฏหมายที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้ในด้านการอนุญาโตตุลาการ
อีกทั้งยังมีพิธีมอบใบประกาศณียบัตรหลักสูตรการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย สุวรรณพานิช อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในการมอบประกาศณียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ ในครั้งนี้

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี