HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ครบรอบ 15 ปี ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา จัดหารายได้ในโครงการสาธารณกุศล

ที่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรมฯ จัดกิจกรรมการกุศล ครบรอบ 15 ปี เพื่อหารายได้โครงการสาธารณะกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง
นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมฯ กล่าวว่า นับได้ 15 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 ที่มีการก่อตั้งชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา ได้ดำเนินงานการกุศล ด้วยการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ การเข้าร่วมกับหน่วยงานราชการในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญทางราชการ งานวันเด็ก การหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างกุศลร่วมกันภายใต้คำขวัญที่ว่า “จิตอาสาก้าวไกล เพราะเราร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว”

และเนื่องจาก ในปีนี้ครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งชมรมฯ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกฯ ได้ประชุมหารือในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง โดยภายในงานประกอบไปด้วย การขับร้องเพลงการกุศล การแสดงรำกินรีของสมาชิกชมรมฯ การเดินแบบการกุศลจากนางแบบกิตติมศักดิ์ การจำหน่ายโต๊ะจีน การจับรางวัลหางบัตร และการลีลาศ รำวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและบริจาคเงินสนับสนุนจำนวนมาก

ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กร สังคมและชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยชมรมฯ มุ่งเน้น “ความร่วมมือ” ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความร่วมมือของสมาชิก ในกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมฯ โดยการปลูกจิตสาธารณะให้สมาชิกทุกคน มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีต่อสังคม เพื่อสาธารณประโยชน์และพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี