HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรการรำไทยประยุกต์ให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรฝึกอบรมการรำไทยประยุกต์ให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีนางสาวสุภัสสร รังสินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายสุกิจ อุดมสิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสุธีรวัฒน์ พวงมลิวัลย์ ประธานชมรมพุทธรักษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางขวัญจิต เล็กสุวัฒน์ ที่ปรึกษาชมรมพุทธรักษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอร่าม เทียนวงศ์ ที่ปรึกษาชมรมพุทธรักษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถต่อยอดการแสดงรำไทยประยุกต์เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ถือเป็นการจัดสวัสดิการสังคมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา