HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ส.ส.เฮ้ง อดีตรมว.แรงงานเปิดงาน 25 สหภาพแรงงาน ได้รับการต้อนรับอบอุ่น

วันที่ 26 พฤศจิกายน “ส.ส.เฮ้ง”นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ และอดีตรมว.แรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2566 แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า มี นายธวัชชัย ศรีทอง ผวจ.ชลบุรี นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสมัชชาแรงงานแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายธนัสถา คำมาวงษ์ ประธานสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า ร่วมเป็นเกียรติ นายวสันต์ จันทิม เลขาธิการสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้มีผู้นำสหภาพแรงงานและแขกผู้มีเกียรติกว่า 300 คน ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมทัศนาการ์เด้น

 

ส.ส.สุชาติ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สหภาพแรงงานสยามโตโยต้าได้ก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหภาพแรงงานโตโยต้าได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยยึดหลักการแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ มีการปรึกษาหารือร่วมกับนายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอันมีความสำคัญที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงควบคู่กับการมีสภาพการจ้างและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ขอชื่นชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า จะมุ่งมั่นธำรงรักษาความสามัคคี และยึดมั่นหลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านแรงงาน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสามารถยืนหยัด และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดประโยชน์สุขร่วมกันทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”

ภาพ/ข่าว ธนา ธรรมวาจา / เจียรพรรณ สุรนันท์  ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี