HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ตรวจการกระทรวงพาณิชย์ประชุมเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสู่นานาชาติยกระดับกาค้าชายแดนไทยกัมพูชามั่นใจมูลค่าค้าขายเพิ่ม ระบุ 2 รัฐบาลไทยกัมพูชาสนับสนุนเต็มที

จ.ตราด/เวลา 13.30 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสู่ภายใต้โครงการยกระดับเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566ที่โรงแรมตราดซิตี้ อ.เมือง จ.ตราด การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนของภาคตะวันออก ประเทศไทย กับ 5 จังหวัดของประเทศกัมพูชา ผู้เข้าร่วม 150 คน (ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดภาคตะวันออก 100 คน และจากต่างประเทศ 50 คน จากจ.เกาะกง,จ.บันเตียเมียนเจย ) มีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจ.ตราดรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยนายกัฬชัย เทพวรชัย ได้กล่าวถึงจังหวัดตราดที่มียุทธศาสตร์ในเร้่องการพัฒนาจังหวัดแบบเมืองด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีรายได้หลักจากภาคการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งการค้าขายตามชายแเนระหว่างกัมพูชาและเวียตนามซึ่งในแต่ละปีมีมูลค่าที่สูงกว่า 3 หมื่นล้านบาท การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดตราดและจังหวัดในภาคตะวันออกมาก

นายนันทพงษ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าขายชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันอยู่แล้ว โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการเห็นการค้าขายตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยวันนี้ การค้าขายชายแดนด้านกัมพูชายังเป็นรองมูลค่าการค้าชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย ซึ่งวันนี้ นายกรัฐมนตรีของไทยได้เข้าหารือกับนากรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อยกระดับการค้าชายแดนด้านจุดผ่านแดนถาวรสะเดาให่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในด้านกัมพูชายังต้องพัฒนาในด้านการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดกับจังหวัดชลบุรี และจ.ระยอง โดยเฉพาะการขนส่งทางราง หรือรถไฟ ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนของสินค้ามากขึ้น อีกทั้ง สินค้าของจังหวัดภาคตะวันออกและไทยยังสามารถขนส่งผ่านทางน้ำไปยังเวียตนามและจีนได้ด้วย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหารือและประชุมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า การประชุมในวันพรุ้งนี้(28 พฤศจิกายน 2566)จะมีหัวข้อที่น่าสนใจ ตั้งแต่พิธีเปิดกิจกรรมฯและตนเองจะบรรยายในหัวข้อ “นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก เชื่อมโยงการค้าชายแดน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้าใจแนวทางของรัฐบาล จากนั้น ดร.ธัชพล กาญจนกูล  รองเลขาธิการ สายงานนโยบายและแผน จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ./EEC) ขึ้นบรรยาย ในหัวข้อ “ศักยภาพและความพร้อมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค” และนายสุดชาย สิงห์มโน ขึ้นบรรยาย ในหัวข้อ “โอกาสทางด้านการค้า และการลงทุนของระเบียงของเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับอาเซียน” และการเสวนาร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ในหัวข้อ “การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยง ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”ซึ่งทั้งหมดผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจังหวัดในภาคตะวันออกและจากกัมพูชาจะได้ประโยชน์มาก และจะส่งผลดีต่อการค้า การท่องเที่ยวของ 2 ประเทศด้วย

 

ภาพ/ข่าว จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ตราด