HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สนธยา หนึ่งในคณะกรรมการเร่งรัดการลงทุน EEC แย้ม หลังถกประชุมนัดแรก 8 ธ.ค.นี้ จะเห็นความชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

นายสนธยา คุณปลื้ม คณะกรรมการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่า การที่นายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นนั้น บทบาทการทำงานก็ตามชื่อคือเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่ EEC เนื่องจากที่ผ่านมามีคณะกรรมกมารบริหาร และคณะอนุกรรมการที่มีหลายคณะอยู่ในการดำเนินงานของEEC ทั้งนี้ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยนายกรัฐมนตรีต้องการบูรณาการในการทำงาน ขับเคลื่อนประสานงานระหว่างคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ภาระกิจเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนการทำงานของEEC ให้เดินหน้าต่อไป ซึ่งถือเป็นคณะเล็กในการทำงานโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานของคระกรรมชุดนี้

โดยที่ผ่านมาได้มีการติดตามการทำงานมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของนักลงทุน ประชาชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ ไม่เฉพาะเพียงงานของEEC เท่านั้น ยังจะหมายถึงการเดินทางไปต่างประเทศที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปก็ได้มีการสอบถามเรื่องนี้อยู่ ท่ารนายกจึงเล็งเห็นว่าหากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อทำงานและเดินหน้าภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ก็จะสามารถทำให้การขับเคลื่อนEEC ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลก็จะได้ขับเคลื่อนให้เป้นไปตามเป้าหมาย โดยโครงการของคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็จะเป็นบุคคลหลัก ๆ และหน่วยงานหลัก ๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

นายสนธยา เปิดเผยต่ออีกว่า ทั้งนี้คณะกรรมการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยในระเบียบวาระก็จะมีการติดตามความคืบหน้า และเป้าหมายของการทำงาน ทั้งนี้เชื่อว่าจะสามามรถเดินหน้าในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมถือว่าเป็นนโยบายหลักและเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่ง ณวันนี้โครงการใหญ่ ๆ ก็มีการเดินหน้าอยู่ บ้างโครงการก็เดินหน้าบนเงื่อนไขบ้าง หรืออยู่ในส่วนกระบวนการปรับปรุง รวมถึงอยู่ในระเบียบเงื่อนไข เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและให้เป้นไปตามแนวทางในการขับเคลื่อน ทำให้สัญญาณการขับเคลื่อนเป้นไปในทิสทางที่ดีอยู่ ทั้งนี้เชื่อว่าหลังประชุมคณะกรรมการฯในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จะมีความชัดเจนในการขับเคลือนแผนพัฒนาในพื้นที่ EEC และเชื่อว่าโครงการต่าง ๆ จะเป็นรูปธรรมหลังจากนี้อย่างแน่นนอน