HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเทพบำรุง

วันที่ 1 ธ.ค.66 ที่ ห้องประชุมราชมงคลรังษี โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร พระครูโฆษิต ปิยะธรรม เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเทพบำรุง ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีนายแสวง โกมล ประธานมูลนิธิเทพบำรุง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการมูลนิธิ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

โดย มูลนิธิเทพบำรุงได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประจำทุกปี สำหรับใน ปี พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท สำหรับการมอบทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ ขอให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนพึงระลึกอยู่เสมอว่า การศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบัน ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ตระหนักถึงความจำเป็นของการศึกษา และจงตั้งใจเล่าเรียนให้สมตามความมุ่งมั่นของบิดา มารดา ที่อยากจะเห็นบุตรทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา