HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ ห้องชลธี 2 โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ประสบการณ์ในการทำงาน ประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานของตนให้ประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 40 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น “นักประชาสัมพันธ์” ในการร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

 

บุญเสริม ตันวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา