HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อน 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม เยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมามอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเรือนจำอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้าน การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดี กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา นางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา เลขานุการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำ/ ผู้อำนวยการทัณฑสถานในเขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพืีอนนรต.37

โดยมีพันธกิจในการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยโดยกระบวนการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาด ถือเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้ฝึกทักษะอาชีพที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เรือนจำจึงเปรียบเสมือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่สร้างความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนรูปแบบเรือนจำอุตสาหกรรมตามนโยบายของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการจัดตั้งเรือนจำเฉพาะทางอุตสาหกรรม โดยกำหนดเป็นนโยบาย ๑ เขต ๑ เรือนจำอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ก้าวพลาด โดยมุ่งหวังให้คนเหล่านี้ที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมมีอาชีพที่สุจริตเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว เป็นพลเมืองดี และลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ

พันตำรวจเอก ทวี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมเรือนจำอุตสาหกรรมประจำเขต 2 เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของเรือนจำอุตสาหกรรมแห่งนี้ว่า เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และสถานประกอบการในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ โดยผู้ก้าวพลาดจะได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือ และความชำนาญในการประกอบอาชีพจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งการได้ทำงานในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้ที่เคยกระทำผิดให้สามารถมองเห็นโอกาสของการมีงานทำที่แน่นอน และจะช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งยังทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การจัดตั้งเรือนจำอุตสาหกรรมศูนย์บริการข้อมูลภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทไนซ์คอล จำกัด” (Call Center) ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เพื่อร่วมขับเคลื่อนต่อยอดการดำเนินการเรือนจำอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำงานกับสถานประกอบการและภาคธุรกิจจริง เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ก้าวพลาดได้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต ถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน