HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ภาคีเครือข่าย สหวิชาชีพ การต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมเปิดศูนย์พิทักษ์เด็กพัทยา เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการช่วยเหลือเด็ก และร่วมแก้ไข ปัญหาเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการค้ามนุษย์

ที่ ศูนย์พิทักษ์เด็กพัทยา หมู่ 6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง นางจตุพร แสงหิรัญ อธิบดีอัยการคดีค้ามนุษย์ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดศูนย์พิทักษ์เด็กพัทยา ของมูลนิธิเอ-ทเวนตี้ โดยมี Mr.Allen Nunnally ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มูลนิธิเอ-ทเวนตี้ พร้อมด้วย เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา, นายอนันต์ อุตตะมะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิเอ-ทเวนตี้,เรืออากาศตรี คชรัตน์ ไตรศุภโชค รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่, Mr.Nick Caine ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเอ-ทเวนตี้, น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี, Mr. Jacob Carlyle ผู้แทนจากสำนักงานสืบสวนความมั่งคงแห่งมาตุภูมิ แขกผู้มีเกียรติ และภาคีเครือข่ายสหวิชาชีพการต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมพิธี

นางจตุพร แสงหิรัญ อธิบดีอัยการคดีค้ามนุษย์ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกปี เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการ ตกเป็นเหยื่อของขบวนการการค้ามนุษย์ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งมีจำนวนคดีเพิ่มขึ้น แม้จะมีการเปิดช่องทางรับเรื่อง การขอ รับความช่วยเหลือ แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงเด็กอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการและเนื่องจากเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีผู้ประสบ ปัญหา ในหลากหลายประเภทซึ่งมีความซับซ้อน การแก้ปัญหา ต้องเชื่อมโยง เพื่อให้พบหนทางแก้ไขที่ครบถ้วนรอบด้าน จึงจะแก้ปัญหาได้จริง การคุ้ม ครองป้องกันและให้ความช่วยเหลือเด็ก เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้อง ดำเนินควบคู่กันไป และมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ของหลาย ภาคส่วน

สำหรับการเปิดศูนย์พิทักษ์เด็ก พัทยา ของมูลนิธิเอ-ทเวนตี้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการช่วยเหลือเด็ก และร่วมแก้ไข ปัญหาเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการค้ามนุษย์ โดย มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากลที่มุ่งมั่นที่จะกำจัดการค้ามนุษย์ผ่านความตระหนักรู้ การช่วยเหลือ และการฟื้นฟูเยียวยา