HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกช้าง เป็นประธานเปิดงานผู้สูงอายุ โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวืมีสุข

ณ อาคารองค์การบนิหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลบ่อกวางทองนายภูเบศ พงศ์ชุมพร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีความสุข โดยทาง รพ.สต.บ้านหนองเสม็ด ได้จัดขึ้น มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะแลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพ ภายในงานมีการออกหน่วยให้บริการกับผู้สูงอายุเช่น ตรวจสุขภาพ, ตรวจช่องปาก , ให้ความรู้ด้านสุขภาพสันทนาการและปันความสุขให้ผู้สูงอายุ

นายภูเบศ พงษ์ชมพร หรือนายกช้างได้กล่าวว่า ผู้สูงอายุ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ เพราะเป็นผู้เพียบพร้อม ไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ คุณวุฒิ และภูมิปัญญาไทย การทําให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข หมายถึง ผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการ ยอมรับและเห็นคุณค่าจากครอบครัวและสังคม พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเต็มกำลัง และฝากถึงสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมขึ้น

นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายความรู้ด้านสุขภาพจากนายไพโรจน์ แสงจันทร์ ผอ.รพ.สต.มาบลำบิด มาวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม

พร้อมกันนี้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมการแสดงหน้าเวที พบปะพูดคุย รับของที่ระลึก และรับประทานอาหารร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกลับ