HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

บลูเทค ซิตี้ จัดกิจกรรม Art of Life บลูเทค ซิตี้ จัดกิจกรรม Art of Life สถาปัตย์เพื่อการท่องเที่ยวทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ว่า เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ EEC

วันที่ 7 ธ.ค.66 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมArt of Life สถาปัตย์เพื่อการท่องเที่ยวทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน ณ ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน บลูเทคซิตี้ ต.เขาดินอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี
นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดเขาดิน

/ โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน / มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ว่า “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ EEC” ในส่วนของอำเภอบางปะกงนั้น ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและมืออาชีพ พัฒนาทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อส่งเสริมแนวคิดและแนวทางพัฒนาของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย

โดยเฉพาะกิจกรรมในวันนี้ ในหัวข้องาน “Art of Life” ได้นำเสนอการจัดนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบจำลองการท่องเที่ยวทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาเทคโนโลยีสมัยใหม่ รังสรรค์เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบนิเวศ ที่จะส่งผลต่อวิถีชุมชนและเศรษฐกิจชีวภาพ BCG ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา