HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มหกรรมการประชุมภาษาจีนโลกครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่6-9 ธันวาคม2566
นายยศพล เวณุโกเศศ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้
ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเข้าร่วมมหกรรมการประชุมภาษาจีนโลกครั้งที่ 1 จัดโดยศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Center for Language Education and Cooperation – CLEC)

 

โดยในที่ประชุมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกเทปและมีพระราชดำรัสอวยพรการประชุมในครั้งนี้
โดยประเทศไทยได้มีตัวแทนคือ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวสนับสนุน
ในด้านการประชุมภาษาจีนกับการอาชีวศึกษา ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมฺธโช) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร กล่าวรายงานความคืบหน้าในด้านความร่วมมือในการพัฒนาภาษาจีนกับทักษะทางวิชาชีพ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย โดยมีสาระสำคัญคือ 1.การจัดตั้งศูนย์ภาษาจีนแห่งแรกของโลกที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2.การพัฒนาทักษะภาษาจีนในกับบุคลากรทางการศึกษา
3.ทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรทวิวุฒิ (ไทย-จีน) โดยมีคำกล่าวที่สำคัญคือ “อาชีวศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาประเทศ”
อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา