HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นในประธานพิธีเปิดโครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมด้วย นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

 

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กำหนดนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงานการขับเคลื่อนงาน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดการ ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับนักศึกษา ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา