HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดเขาช่องลมจัดลาสิกขาการบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำดีเพื่อพ่อ 1-10 ธันวา66

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่วัดเขาช่องลม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา พระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตฺติธโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม ได้เป็นองค์ประธานลาสิกขาในการที่อุบาสก-อุบาสิกา ร่วมบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) 25 คนได้ปฏิบัติธรรมทำดีเพื่อพ่อ ในวันพ่อแห่งชาติ สร้างบารมีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา นั่งสมาธิ ด้วยการบำเพ็ญความดี รักษาศีล เจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านมาตั้งแต่วันที่1-10ธันวาคม 2566

 

ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 26 แล้วซึ่งในแต่ละครั้งก็มีผู้เข้าร่วมบวชศีลจาริณีกัน20-30คนทุกปี ซึ่งผู้ที่ร่วมบวชก็ได้ศึกษาและฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังคุณธรรมให้ ทำให้ประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลังจากทำการลาสิกขาเสร็จสิ้นทาง พระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตฺติธโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม ได้มอบปฏิทินปีใหม่2567 เป็นรูปท้าวเวสสุวรรณทรงราหู ท้าวเวสสุวรรณภาพเล็กรวมถึงเงินขวัญถุง เป็นที่ระลึกกับทางผู้บวชศีลจาริณีที่มาทำการลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์ทั้ง 25 คนก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกลับบ้าน