HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ”ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดฉะเชิงเทรา และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมพิธี

 

โดยโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน” ได้รับความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานร่วมกัน อย่างสอดคล้องโดยมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อลดการเสียชีวิต บาดเจ็บและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เหลือน้อยที่สุดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนสวมหมวกนิรภัยระหว่างขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และมีวินัยการจราจรเป็นสิ่งสำคัญ ที่จักต้องทำอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเพิ่มอัตรา การสวมหมวกนิรภัย และช่วยสร้างความตระหนัก อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านความปลอดภัยทางถนน มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อันจะนำไปสู่เป้าหมาย การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในปี พ.ศ. 2570 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต้องไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากรร่วมกันรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลในครอบครัวและชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญการสวมหมวกนิรภัยต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา