HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สู่ระดับภาค

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายชาคริต สุริยะฉาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาทุกระดับ เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนสู่กำลังคนสมรรถนะสูง สร้างทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างผลงาน สร้างสรรค์วิจัยนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

 

นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว กล่าวว่า ในการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาประยุกต์เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ นอกจากการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในงานอาชีพ และยังสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเชิงพาณิชย์ และเชิงอุตสาหกรรมได้
สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการคัดเลือกผลงานประเภทละ 1 ผลงาน ในการเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 7 แห่ง และมีผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน 6 ประเภท 36 ผลงาน

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ คือวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กับสิ่งประดิษฐ์เครื่องปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา, ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ คือวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี กับสิ่งประดิษฐ์ลิ้นชักส่งงานอัจฉริยะ, ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม คือวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี กับสิ่งประดิษฐ์เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน, ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร คือวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี กับสิ่งประดิษฐ์เครื่องดื่มคีโตสำเร็จรูป 5 in 1จากหญ้าเทวดา, ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) คือวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กับสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ คือวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี กับสิ่งประดิษฐ์ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะเป็นตัวแทนของสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีในการเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครต่อไป

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ปราจีนบุรี