HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยารับฟังความเห็นชาวบ้าน โครงการศึกษารถไฟฟ้า ระยะที่ 2

วันที่ 15 ธ.ค.66 มีรายงานว่า นายจาดูร แผ่นสุวรรณ ผู้จัดการโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดร.อัจฉรา กลิ่นสุคนธ์ ผู้เชี่ยวชาญการมีส่วนร่วมของประชาชน และนายเจษฎา เกตุเห่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการดำเนินการในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ของโครงการฯ ที่ห้องประชุมบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี

 

 

ด้วยปัจจุบันเมืองพัทยามีจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นการลดปัญหาการจราจรในตัวเมืองพัทยาได้ในอนาคต ภายใต้กรอบนโยบายของการพัฒนาการขนส่ง ระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลดความต้องการการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล โดยในการดำเนินการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน

เมืองพัทยาจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรอบรายละเอียดของโครงการรถฟ้าสายสีม่วง (ทัพพระยา-พัทยาใต้-หนองปรือ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (วงเวียนโลมา-แยกทัพพระยา-สนามกีฬา) หรือระบบขนส่งสาธารณะที่มีความเหมาะสมในแบบอื่นๆ และเพื่อศึกษาระบบขนส่งสาธารณะเสริม (Feeder Route) ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะหลัก ตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนำเสนอโครงการเพื่อจัดหางบประมาณการก่อสร้างหรือในการร่วมทุนกับเอกชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อนนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาตามเหมาะสม ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป