HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.เกาะขนุน เปิดธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

วันที่ 15 ธ.ค.66 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีพิธีเปิด ป้ายธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ตาม โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ภายใต้กิจกรรม จัดตั้งธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
โดยมีนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายกัมปนาท ชูสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วย ผู้บริหาร อบต.เกาะขนุน ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการ
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ พ.ศ.2562 มาตรา 67 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ พระราชบัญญัติรัก
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

 

 

แต่ไม่ร่วมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ประจำปี พ.ศ.2465 ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชนพร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูล
ฝ่อยในพื้นที่ โดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ช้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3R Reduce Reuse Recycle ภายใต้กรอบการจำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทางเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)
จากความความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนมีเครื่องกำจัดขยะพลาสติกเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน จึงจัดทำโครงการรณงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ภายใต้

 

กิจกรรม จัดตั้งธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยมีสมาชิกธนาคารขยะพลาสติก จำนวนทั้งสิ้น 135 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้สอดคล้องและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอท่าย การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Smart City)

อาษา/ปรีญาภรณ์/ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา