HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566 และลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566 และลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว

วันนี้ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตราชการที่ 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบ่งภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบในการสอดส่องแผนงาน/โครงการ ของ ก.ธ.จ. และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากนั้น ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว จำนวน 2 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 โครงการก่อสร้างแพร้านค้าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง (ท่าเทียบเรือวัดสมานรัตนาราม) จำนวน 7 หลัง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยนางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล กล่าวว่า หากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จะได้มีการย้ายร้านค้าที่อยู่ในตลาดลงขายในแพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีมาก เนื่องจากจุดนี้จะเป็นตลาดน้ำอีกแห่งหนึ่งของฉะเชิงเทรา คนมาไหว้พระก็ได้เลือกซื้อสินค้าในตลาด เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน นับเป็นโครงการที่ดีมาก สำหรับจุดที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณวัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธ์ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากทราบมาว่าที่จุดนี้จะมีประเพณีซึ่งเป็นงานประจำปีนั่นก็คือแห่พระจากวัดโสธร มาที่นี่ ซึ่งก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวฉะเชิงเทรา เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วทั้ง 2 โครงการ ที่ได้ลงพื้นที่สอดส่องในวันนี้ นับเป็นโครงการที่ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา