HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ทต.บางละมุง แถลงข่าวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27-29 ธันวาคมนี้

วันที่ 15 ธ.ค.66 ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุร ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นางสาวณัฐธินีย์ เชิดฉาย นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายศุภฤกษ์ อนุตรพงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมแถลงข่าววันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563

ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง เผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสำคัญยิ่ง คือ “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ด้วยพระราชกรณียกิจสำคัญจากพระปรีชาสามารถด้วยความกล้าหาญ เสียสละ กอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ยังผลให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขตลอดมา

 

ประกอบกับการก่อสร้างอุทยานพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้สามารถนำไปสู่การสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน

เทศบาลตำบลบางละมุง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสาน สร้างสรรค์สามัคคี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นราชสักการะ ถวายราชสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ และเผยแพร่พระเกียรติประวัติ เกียรติยศเกียรติคุณพระองค์ท่าน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนเป็นไปได้ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติประวัติ เกียรติยศ และเกียรติคุณ ให้ปรากฏแก่อนุชนรุ่นหลังได้สำนึกรักสามัคคี ตลอดจรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ด้วยการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2566 ซึ่งพ่อค้า แม่ค้าส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือในการใส่ชุดไทยย้อนอดีตวันวานสร้างบรรยากาศให้งานมีสีสันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย